Avalehele
est / eng / lit
 
 
Translate/Tõlgi

 

Otsi:
Login:
 
TootedAMETLIK INFO - Põhikiri
 
Sind huvitab ka A2K Spordiklubi juriidiline külg?
Siin A2K Spordiklubi PÕHIKIRI:

MITTETULUNDUSÜHINGU A2K SPORDIKLUBI

PÕHIKIRI

 

I ÜLDSÄTTED

1.1.        Mittetulundusühing A2K Spordiklubi (edaspidi Klubi) on vaba algatuse alusel vabatahtliku ühendusena asutatud ja mittetulundusühinguna tegutsev spordiklubi, mille põhitegevus on suunatud sportlike eluviiside propageerimisele, spordi harrastamisele ja oma liikmete vaba aja sportlikuks veetmiseks tingimuste loomisele.

1.2.        Klubi ühendab spordi vastu huvi tundvate ja tervisespordiga tegelevaid või tervisespordialade arendamisest ning toetamisest huvitatuid füüsilisi ja juriidilisi isikuid.

1.3.        Klubi juhindub oma tegevuses mittetulundusühingute seadusest, spordiseadusest ja teistest Eesti Vabariigi õigusaktidest, käesolevast põhikirjast ja Euroopa Spordi Hartast, Eesti Spordi Hartast ning nendega kooskõlas kehtestatud muudest aktidest ja otsustest.

1.4.        Majandustegevuse kaudu tulu saamine ei ole Klubi põhitegevus. Klubi tulu kasutatakse põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks, tulu liikmete vahel ei jaotata.

1.5.        Klubi on eraõiguslik juriidiline isik, mille õigusvõime tekib tema kandmisega Mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse. Oma õiguste teostamiseks on Klubil õigus pöörduda riigiasutuste, kohaliku omavalitsuse või kohtute poole.

1.6.        Klubil on oma sümboolika ja tal on selle valdamise, kasutamise ja käsutamise ainuõigus. Klubi majandusaasta algab 01. jaanuar ja lõpeb 31. detsember.

1.7.        Klubi asukoht on Pärnu linn ning tema tegevuspiirkonnaks on Eesti Vabariik. Klubi on sõltumatu organisatsioon ja ei ole ühegi teise organisatsiooni sektsioon.

 

II KLUBI EESMÄRK JA TEGEVUS

2.1          Klubi tegevuse eesmärgiks on Klubi liikmete sportimiseks ja vaba aja veetmiseks soodsate tingimuste loomine, liikmete ühiskondliku ja kehalise aktiivsuse tõstmine, sportlike eluviiside propageerimine ja noorte ning laste vabaaja sportlik sisustamine.

2.2          Klubi võib teha kõiki tehinguid, mis on otseselt või kaudselt vajalikud tema eesmärgi saavutamiseks, s.h:

2.2.1.   viib spordialase tegevuse korraldamiseks vahendite hankimise eesmärgil läbi tasulisi spordiüritusi;

2.2.2.   võtab vastu varalisi annetusi ja eraldisi;

2.2.3.   teostab tehinguid Klubi kasutuses oleva ning tema põhieesmärgi saavutamiseks vajaliku varaga;

2.2.4.   sõlmib sponsor- ning reklaamilepinguid;

2.2.5.   arendab aktiivset seltskondlikku tegevust (organiseerib võistlusi ja üritusi teiste klubidega, osavõtte võistlustest, koostab Klubisiseseid edetabeleid, määrab Klubi esindajad erinevateks võistlusteks nii kodu- kui välismaal, töötab välja nii oma Klubi kui ka piirkondlike võistluste juhendeid, hangib huvilistele treeninguteks metoodilisi materjale, korraldab ühistreeninguid ja koolitusi, palkab võimaluse korral treenerid-juhendajad, autasustab sportlasi ja teisi oma Klubi liikmeid ning toetajaid).

2.2.6.   arendab koostööd teiste samalaadsete klubide, seltside ja liitudega, teiste organisatsioonidega, kohaliku omavalitsusega, firmadega ja üksikisikutega spordi edendamiseks ning traditsioonide säilimiseks.

2.2.7.   tagab liikmetele, kellele on Klubi poolt antud kohustused või ülesanded, samuti huvitatud liikmetele, koolituse kohustuste ja ülesannete täitmiseks või nende enesetäiendamiseks;

2.2.8.   loob vastavalt võimalustele soodustingimusi Klubi liikmetele Klubi vara kasutamisel, võistlustel osalemiseks ning spordivarustuse hankimiseks;

2.2.9.   aitab võimaluste piires kaasa noorte ja laste vabaaja sisustamisel sportlikke harjumuste ning eluviiside propageerimisega;

2.2.10.    võib vastavalt seadusele anda välja stipendiume ja tegeleda majandus- ning koolitustegevusega.

 

III KLUBI LIIKMEKS VASTUVÕTMISE JA KLUBIST VÄLJAASTUMISE NING VÄLJAARVAMISE KORD

3.1          Klubi liikmeteks on Klubi asutajad. Klubi liikmeks võib astuda iga füüsiline või juriidiline isik, kes vastab liikmetele esitatavatele nõuetele, nõustub Klubi eesmärkidega ning on nõus täitma Klubi põhikirja ning üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid ning tasub regulaarset liikmemaksu. Liikmetele esitatavad nõuded kinnitab täiendavalt juhatus.

3.2          Klubi toetajaliikmeteks võivad olla juriidilised ja füüsilised isikud, kes oma tegevusega aitavad kaasa Klubi eesmärgi saavutamisele. Klubi liikme statuudi kehtestab juhatus.

3.3          Klubi liikmeks astumiseks tuleb esitada kirjalikus vormis avaldus, mille kohta teeb juhatus otsuse liikmeks vastuvõtmise või sellest keeldumise kohta 30 kalendripäeva jooksul arvates avalduse laekumise päevast. Liikmelisus jõustub juhatuse otsuse tegemise päevast välja arvatud juhul kui juhatuse otsuses pole märgitud teisiti.

3.4          Juhatus teeb avalduse esitanud isikule teatavaks otsuse tema Klubi liikmeks vastuvõtmise või sellest keeldumise kohta.

3.5          Klubi liikmeks saada soovija tasub Klubi arveldusarvele käesoleva majandusaasta liikmemaksu.

3.6          Liikmemaksu suuruse ning selle tasumise tähtaja(d) kinnitab Klubi üldkoosolek. Juhatusel on õigus erandkorras võtta vastu ka majandusaasta liikmemaksust vabastamise otsuseid või vastavat maksu vähendada.

3.7          Liikmelisust Klubis ja liikmeõiguste teostamist ei saa üle anda ega pärandada. Füüsilisest isikust liikme surma või juriidilisest isikust liikme lõppemise korral tema liikmelisus Klubis lõpeb. Liikmelisus säilib juriidilisest isikust liikme seaduses sätestatud viisil ümberkujundamisel. Juriidilisest isikust liikme ühinemise või jaotumise korral tema liikmeõigused lõppevad. Juriidilisest isikust liikme eraldumise korral säilib jaguneva juriidilise isiku liikmelisus Klubis.

3.8          Kõik Klubi liikmed võivad Klubist välja astuda peale vastastikuste kohustuste likvideerimist kirjaliku avalduse alusel. Liige võib Klubist välja astuda pärast ühekuulise etteteatamisaja möödumist või vastavalt Klubiga sõlmitud lepingule või kokkuleppele. Etteteatamistähtaja nõuet ei kohaldata kui liikme õigusi ja kohustusi muudetakse oluliselt või kui liikmeks jäämine ei ole õiglase hinnangu alusel võimalik. Nimetatud hinnangu annab ja liikmestaatuse ennetähtaegse lõpetamise otsuse teeb juhatus.

3.9          Klubi juhatus võib Klubist välja arvata liikme juhul kui ta ei täida Klubi põhikirja sätteid või on kahjustanud oluliselt Klubi moraalselt või materiaalselt või jätab süstemaatiliselt täitmata Klubi valitud organite ning juhtide poolt oma pädevuse piires kehtestatud korraldusi või on jätnud tasumata Klubi liikmemaksu tähtajaliselt.

3.10      Klubist välja arvatud liikmele teatatakse tema Klubist väljaarvamise otsuse tegemisest ja selle põhjustest kirjalikku taasesitust võimaldavas vormis ühe kuu jooksul arvates väljaarvamise otsuse tegemisest. Klubist välja arvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise otsuse ülevaatamist üldkoosoleku poolt.

3.11      Klubi liikmelisuse lõppemisel liikmemaksu ei tagastata. Kui Klubi liikmelisus lõpeb majandusaasta keskel, tuleb liikmemaks tasuda kogu majandusaasta eest. Liikmel, kelle liikmelisus on Klubis lõppenud, ei ole õigust Klubi varale.

 

IV LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

4.1.        Klubi liikmetel on õigus:

- võtta osa kõigist Klubi korraldatavatest üritustest arvestades juhatuse poolt seatud piiranguid;

- kasutada Klubi poolt loodud sportimisvõimalusi vastavalt Klubis kehtestatud korrale;

- võtta osa sõna- ja hääleõigusega juhatuse valimise koosolekust;

- esindada Klubi selle juhtorganite volitusel teistes organisatsioonides ning üritustel;

- kasutada vastavalt kehtestatud korrale Klubi sümboolikat ja eeliskorras Klubi vara;

- saada teavet Klubi tegevuse kohta;

- astuda Klubist välja, esitades juhatusele sellekohase avalduse;

- olla valitud Klubi juhtorganitesse;

- volitada mõnda teist Klubi liiget end esindama Klubi juhatuse valimisel või üldkoosolekul;

- kasutada teisi mittetulundusühingute seaduses ja käesolevas põhikirjas sätestatud õigusi.

4.2.        Klubi liikmetel on kohustus:

- tunnustada Klubi eesmärke ning järgida Klubi tegevuses osalemisel põhikirja ning üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid;

- osaleda korraliste ja erakorraliste üldkoosolekute ning valitavatesse organitesse kuulumisel nende töös;

- tasuda õigeaegselt Klubi liikmemaks;

- kasutada heaperemehelikult ning säästlikult Klubi vara;

- hoida ja kaitsta Klubi head nime, seisma Klubi eesmärkide ja põhimõtete eest;

- olla sportlikku ellusuhtumisega, harrastada sportlikke eluviise;

- teatama Klubi juhatusele Klubi liikmete arvestuse pidamiseks esimesel võimalusel oma elukoha ja aadressi ning isikukoodi või muude isikuandmete muutumisest.

 

V KLUBI JUHTIMINE JA JÄRELVALVE

ÜLDKOOSOLEK

5.1.        Klubi kõrgemaks organiks on Klubi üldkoosolek. Igal Klubi liikmel on üldkoosolekul üks hääl.

5.2.        Üldkoosolekul võivad osaleda kõik Klubi liikmed. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus vähemalt üks kord kalendriaasta jooksul. Juhatus on kohustatud kokku kutsuma üldkoosoleku ka siis kui seda nõuavad Klubi huvid või nõue üldkoosoleku kokkukutsumiseks on esitatud kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 2/3 Klubi liikmetest.

5.3.        Kui juhatus ei kutsu üldkoosolekut kokku p 5.2 toodud korras liikmete poolt esitatud nõude alusel, võivad taotlejad üldkoosoleku ise kokku kutsuda samas korras juhatusega.

5.4.        Üldkoosoleku kokkukutsumisest peab ette teatama vähemalt seitse kalendripäeva ning kokkukutsumise teates peab olema ära näidatud üldkoosoleku toimumise aeg, koht ja päevakorra projekt.

5.5.        Üldkoosolek võtab vastu otsuseid Klubi juhtimise küsimustes, mis ei kuulu käesoleva põhikirjaga juhatuse pädevusse.

5.6.        Üldkoosoleku pädevusse kuulub:

- põhikirja muutmine;

- Klubi eesmärkide muutmine;

- Klubi lõpetamise, ühinemise või jagunemise otsustamine;

- Klubi liikmemaksu suuruse kehtestamine, võttes arvesse käesolevas põhikirja punktis 3.6 sätestatud erisusi;

- majandusaasta aruande kinnitamine;

- juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine;

- juhatuse liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes Klubi esindaja määramine;

- muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.

5.7.        Üldkoosolekut juhatab keegi juhatuse liikmetest või Klubi liikmete enda soovil koosolekul valitud juhataja. Üldkoosoleku kohta koostatakse protokoll, millele kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

5.8.        Üldkoosolek on otsustusvõimeline kui sellest võtavad osa vähemalt pooled liikmetest. Kui üldkoosolekul ei ole esindatud vähemalt pooled Klubi liikmetest, kutsub juhatus kokku sama päevakorraga uue üldkoosoleku kõige varem seitsme päeva ja kõige hiljem kolme kuu jooksul. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid sõltumata koosolekul esindatud liikmete arvust, kuid üksnes juhul, kui liikmete üldkoosolekus osaleb või on esindatud vähemalt kaks liiget.

5.9.        Kui üldkoosoleku kokkukutsumisel on rikutud põhikirjaga sätestatud nõudeid, ei ole üldkoosolek õigustatud otsuseid vastu võtma, välja arvatud siis, kui üldkoosolekus osalevad või on esindatud kõik Klubi liikmed.

5.10.    Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid küsimustes, mis on üldkoosoleku kokkukutsumisel teatavaks tehtud. Küsimustes, mida ei ole üldkoosoleku kokkukutsumisel teatavaks tehtud, võib vastu võtta otsuseid juhul, kui üldkoosolekul osalevad või on esindatud kõik Klubi liikmed.

5.11.    Üldkoosolekul võib hääletada liige või tema esindaja, kellele on antud lihtkirjalik volikiri. Esindajaks, kellele kandub üle liikme õigus hääletada, võib olla ainult teine Klubi liige.

5.12.    Üldkoosoleku otsus on vastu võetud kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud Klubi liikmetest või nende esindajatest. Juhul, kui hääled jagunevad võrdselt, on määravaks vanima kohal oleva liikme hääl. Üldkoosoleku otsus loetakse vastuvõetuks koosolekut kokku kutsumata kui otsuse poolt hääletavad kirjalikult kõik Klubi liikmed.

5.13.    Igal Klubi liikmel on üks hääl. Liige ei või hääletada kui Klubi otsustab temaga või temaga võrdset majanduslikku huvi omava isiku tehingu sõlmimist või temaga kohtuvaidluse alustamist või lõpetamist.

5.14.    Üldkoosoleku poolt Klubi liikme teistest erineva õiguse lõpetamiseks või muutmiseks, samuti talle teistest erineva kohustuse panemiseks peab olema selle liikme nõusolek.

5.15.    Klubi liige, kes on ka juhatuse liige, ei või hääletada Klubi poolt tema vastu nõude esitamise otsustamisel. Neid hääli ei arvestata esindatuse määramisel.

5.16.    Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid põhikirja muutmise kohta kui selles osaleb või on esindatud üle 2/3 Klubi liikmetest. Põhikirja muutmise otsus on vastu võetud kui selle poolt hääletavad üle 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest. Põhikirjamuudatus jõustub selle registrisse kandmisest.

5.17.    Põhikirjas ettenähtud Klubi eesmärgi muutmiseks on vajalik vähemalt 9/10 liikmete nõusolek. Muutmist otsustanud üldkoosolekul mitteosalenud liikme nõusolek peab olema esitatud kirjalikult.

5.18.    Üldkoosoleku otsuse võib tunnistada kehtetuks kohus kui üldkoosoleku otsus on vastuolus seaduse või käesoleva põhikirjaga ning sellekohane avaldus on esitatud Klubi liikme või juhatuse liikme poolt hiljemalt kolmekümne päeva jooksul otsuse vastuvõtmisest.

5.19.    Üldkoosoleku otsus on tühine, kui selle vastuvõtmisel rikuti üldkoosoleku kokkukutsumise korda, otsus rikub Klubi võlausaldajate kaitseks või muu avaliku huvi tõttu kehtestatud seaduse sätet või ei vasta headele kommetele.

5.20.    Kui Klubi liige soovib mingi küsimuse vaatluse alla võtmist järgmisel üldkoosolekul, peab ta sellest kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil teatama Klubi juhatusele enne üldkoosoleku kokkukutsumise teate saatmist.

5.21.    Kui vähemalt üks kolmandik hääleõiguslikest kohalviibivatest liikmetest seda nõuab, tuleb hääletamine läbi viia salaja.

 

JUHATUS

5.22.    Klubi igapäevast tegevust juhib ja Klubi esindab juhatus, kuhu kuulub vähemalt üks, kuid mitte rohkem kui kuus liiget. Juhatus on Klubi kõrgemaks organiks Klubi üldkoosoleku vahelisel ajal. Juhatuse liikmete volituste aja ning selleks ajaks valitavate juhatuse liikmete arvu otsustab üldkoosolek. Vähemalt pooled Klubi juhatuse liikmed peavad olema isikud, kelle elukoht on Eestis, mõnes teises Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis või Šveitsis.

5.23.    Juhatuse valib Klubi üldkoosolek. Juhatuse liikmete määramisel on otsustavaks ülesseatud kandidaatidele antud suurem häälte arv. Juhul kui üks või mitu juhatuse liiget jääb valimata põhjusel, et nad ei saanud üldkoosolekul osalenud liikmetelt ühtegi häält, korraldatakse mittevalitute osas järelvalimised või esitatakse uued kandidaadid.

5.24.    Juhatuse liikmed võivad esindada Klubi kõigis õigustoimingutes eraldi. Juhatus valib enda liikmete hulgast esimehe.

5.25.    Juhatuse liikme võib üldkoosoleku otsusega tagasi kutsuda kohustuste olulisel määral täitmata jätmise või võimetuse korral Klubi tegevust juhtida või mõnel muul mõjuval põhjusel. Juhatuse liige võib tagasi astuda enne tähtaega isikliku kirjaliku avalduse alusel.

5.26.    Juhatuse liikmetel on õigus saada ülesannete täitmisel tehtud vajalike kulutuste hüvitamist.

5.27.    Juhatus peab andma Klubi liikmetele vajalikku teavet juhtimise kohta ja korraldama Klubi liikmete arvestuse.

5.28.    Juhatuse pädevusse kuulub:

- Klubi igapäevategevuse korraldamine;

- Klubi liikmete vastuvõtmise ja liikmeskonnast väljaastumise ja -arvamise, soodustustest ilmajätmise, liikmelisuse ajutise peatamise küsimuste otsustamine;

- Klubi liikmete arvestuse pidamine ja liikmemaksude kogumine;

- Klubi tegevuskava ja eelarve koostamine;

- Klubi üldkoosolekute ettevalmistamine ja otsuste elluviimine;

- liitudesse astumine ja sealt lahkumise otsustamine;

- Klubi komisjonide ja institutsioonide nimeline kinnitamine;

- välissuhete korraldamine ja koordineerimine;

- sümboolika kavandite ning statuutide kinnitamine;

- Klubi võistluste ja ürituste kalendri, võistluste juhendite ja eelarvete, koondvõistkondade ja muude sportlikku tegevust ja ühisettevõtmisi puudutavate üldküsimuste lahendamine;

- laenude võtmine ja andmine;

- kontode ja arvete avamine krediidiasutustes, lepingute sõlmimine, töötajate tööle võtmine ning töölt vabastamine ja volikirjade väljastamine;

- majandusaasta aruande koostamise ja raamatupidamise korraldamine;

- Klubi vara kasutamine ja käsutamine vastavalt seaduse, käesoleva põhikirja ja üldkoosoleku otsustest tulenevatele nõuetele;

- Klubi põhikirjaliste eesmärkide paremaks täitmiseks palgata tööjõudu;

- Muude küsimuste lahendamine, mis ei ole antud üldkoosoleku pädevusse.

5.29.    Juhatuse koosoleku kutsub kokku juhatuse esimees vastavalt vajadusele aga mitte harvemini kui üks kord kolme kuu jooksul.

5.30.    Juhatuse koosoleku toimumisest teatatakse juhatuse liikmetele kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil hiljemalt üks nädal enne selle toimumist. Kiireloomuliste küsimuste arutamiseks on lubatud ka lühem etteteatamisaeg tingimusel, et juhatuse liikmed on lühema etteteatamisega nõus.

5.31.    Juhatus on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole juhatuse liikmetest.

5.32.    Juhatuse otsuseid võetakse vastu kohalolijate lihthäälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral on otsustavaks juhatuse esimehe hääl.

5.33.    Juhatus võib vastu võtta otsuse koosolekut kokku kutsumata kui selle poolt hääletavad kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil kõik juhatuse liikmed.

5.34.    Juhatuse koosoleku kohta koostatakse protokoll ja sellele kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

5.35.    Juhatuse kokkukutsujal on õigus omal äranägemisel paluda koosolekust osa võtma vajalikke asjatundjaid konsultantidena või ekspertidena, kellel on koosolekul sõnaõigus.

5.36.    Järelvalvet juhatuse üle teostab üldkoosolek, kes võib oma otsusega moodustada revisjonikomisjoni. Revisjonikomisjon viib läbi Klubi majandusaasta tegevuse revideerimise, koostab revisjoni kohta aruande ja esitab selle üldkoosolekule kinnitamiseks. Revisjonikomisjon on otsustusvõimeline kui sellest võtab osa vähemalt 2/3 revisjonikomisjoni liikmetest. Revisjonikomisjoni koosolekud protokollitakse.

 

VI KLUBI VAHENDID JA VARA

6.1          Klubil on õigus arendada tervisespordi ja põhikirjaliste eesmärkide realiseerimiseks majanduslikku tegevust.

6.2          Klubi varaks on igasugune vara, mis on vajalik Klubi eesmärgi realiseerimiseks ja tegevusaladel tegutsemiseks.

6.3          Klubi vahendid ja vara moodustuvad:

- Klubi liikmemaksudest;

- füüsiliste ja juriidiliste isikute annetustest;

- toetused riigilt ja kohalikult omavalitsustelt;

- Klubi põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks korraldavatest tuluüritustelt, sponsor- ja reklaamilepingutest, loteriidest ja ennustusvõistlustest, tehingutest kinnis- ja vallasvaraga laekuvast tulust, intressituludest ja muudest laekumistest;

- muust majandustegevusest, mis on vaja Klubi põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks.

6.4          Klubi vahendid ja vara kuluvad Klubile ning neid kasutatakse ja käsutatakse Klubi eesmärkide saavutamiseks vastavalt kehtivatele õigusaktidele ning käesolevale põhikirjale.

6.5          Klubi võib oma vara ja vahendeid anda kasutamiseks (rentida, laenata, anda tasuta kasutusse jne) oma liikmetele ja teistele füüsilistele ja juriidilistele isikutele.

6.6          Klubi ei kanna varalist vastutust oma liikmete varaliste kohustuste eest, liikmed ei kanna varalist vastutust Klubi kohustuste eest. Klubi vastutab oma varaliste kohustuste eest Klubile kuuluva varaga.

6.7          Klubi juhatus korraldab Klubi raamatupidamise vastavalt raamatupidamise seadusele ja koostab ning esitab raamatupidamise ja statistilised aruanded kehtestatud korras.

 

VII KLUBI LÕPETAMINE

7.1           Klubi tegevus lõpetatakse:

- Üldkoosoleku otsuse alusel, kui Klubi tegevuse lõpetamine on lülitatud üldkoosoleku päevakorda iseseisva punktina ja sellest on Klubi liikmetele käesoleva põhikirja punktis 5.4 ettenähtud korras ja tähtajal ette teatatud ning üldkoosolekul osaleb või on esindatud vähemalt 2/3 Klubi liikmetest ja selle poolt hääletab üle 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest;

- Pankrotiavalduse alusel, mille esitab juhatus, kui selgub, et Klubil on vähem vara kui võetud kohustusi. Avalduse esitamata jätmise või avalduse esitamisega viivitamise korral vastutavad selles süüdi olevad juhatuse liikmed Klubile või kolmandatele isikutele sellega tekitatud kahju eest solidaarselt;

- Klubi liikmete arvu vähenemisel alla kolme.

7.2           Klubi lõpetamisel toimub selle likvideerimine. Likvideerijateks on juhatuse liikmed kui üldkoosoleku otsusega ei ole ette nähtud teisiti. Sundlõpetamise korral määrab likvideerijad kohus.

7.3           Likvideerijatel on Klubi juhatuse liikmete õigused ja kohustused, mis ei ole vastuolus Klubi likvideerimise eesmärgiga.

7.4           Likvideerijad lõpetavad Klubi tegevuse, nõuavad sisse võlad, müüvad vara, rahuldavad võlausaldajate nõuded ja jaotavad pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara selleks õigustatud isikute vahel.

7.5           Likvideerijad võivad teha ainult neid tehinguid, mis on vajalikud Klubi likvideerimiseks.

7.6           Likvideerijad avaldavad viivitamata teate Klubi likvideerimismenetlusest väljaandes Ametlikud Teadaanded. Teadaolevatele võlausaldajatele peavad likvideerijad saatma likvideerimisteate, kus tuleb märkida, et võlausaldajatel tuleb esitada oma nõuded kahe kuu jooksul teate saamisest.

7.7           Kui likvideeritava Klubi varast ei jätku võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamiseks, peavad likvideerijad esitama pankrotiavalduse.

7.8           Klubi lõpetamise korral antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara üle tulumaksusoodustusega nimekirja kantud mittetulundusühingule või sihtasutusele, avalik-õiguslikule juriidilisele isikule, riigile või kohalikule omavalitsusele.

7.9           Klubi lõpetamise korral kustutatakse Klubi registrist Klubi (likvideerijate) avalduse põhjal. Likvideerijad annavad Klubi dokumendid hoiule ühele likvideerijale või kolmandale isikule. Dokumentide hoidja nimi kantakse registrisse likvideerijate avalduse alusel.

 

VIII ÜHINEMINE JA JAGUNEMINE

8.1           Klubi (ühendatav Klubi) võib ühineda teise Klubiga (ühendav Klubi) üldkoosoleku otsuse alusel kui Klubi ühinemine on lülitatud üldkoosoleku päevakorda iseseisva punktina, sellest on Klubi liikmetele käesoleva põhikirja punktis 5.4 ettenähtud korras ja tähtajal ette teatatud, üldkoosolekul osaleb või on esindatud vähemalt 2/3 Klubi liikmetest ja selle poolt hääletab üle 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest. Ühendatav Klubi loetakse lõppenuks.

8.2           Klubi võib ühineda ka teise Klubiga (teiste Klubidega) selliselt, et asutavad uue Klubi. Ühinevad Klubid loetakse sel juhul lõppenuks. Ühinemine toimub likvideerimismenetluseta. Klubi võib ühineda ainult mittetulundusühinguna tegutseva Klubiga (Klubidega).

8.3           Klubi võib jaguneda jaotumise või eraldumise teel üldkoosoleku otsuse alusel kui Klubi jagunemine on lülitatud üldkoosoleku päevakorda iseseisva punktina, sellest on Klubi liikmeid käesoleva põhikirja punktis 5.4 ettenähtud korras ja tähtajal ette teatatud, üldkoosolekul osaleb või on esindatud vähemalt 2/3 Klubi liikmetest ja selle poolt hääletab üle 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest. Jaotumisel annab jagunev Klubi oma vara üle omandavatele Klubidele. Jaotumisel loetakse jagunev Klubi lõppenuks.

8.4           Eraldumisel annab jagunev Klubi osa oma varast üle ühele või mitmele omandavale Klubile. Jagunemine toimub ilma likvideerimismenetluseta. Klubi saab jaguneda ainult mittetulundusühingutena tegutsevateks Klubideks ning osaleda ainult mittetulundusühinguna tegutseva Klubi jagunemisel.

 

 

 

Pärnus, ............................. 2011
Art Media CMS